Zorgdatabase: financiële benchmark in Cure en Care. In een zorglandschap waar men als gevolg van overheidsmaatregelen soms door de bomen het bos niet meer ziet, is het verkrijgen van financiering moeilijker dan ooit. Banken zijn door de toegenomen onzekerheid terughoudend met het verstrekken van leningen, terwijl alternatieve financiers zich vooralsnog niet in ruime getale lijken aan te dienen. Een goed onderbouwde business case is dus noodzakelijk om voor financiering in aanmerking te komen.

Als onafhankelijk adviseur van een groot aantal ziekenhuizen en AWBZ instellingen heeft Montesquieu veel kennis en ervaring opgedaan in de zorgsector. Bij financierings- en fusietrajecten is Montesquieu een waardevolle partner gebleken.

Om een extra toegevoegde waarde te leveren, is besloten om een zorgdatabase te ontwikkelen.

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de inhoud en functionaliteit van de zorgdatabase.

 

Inhoud

De zorgdatabase bevat de financiële jaarcijfers van 2010, 2011 en 2012 uit de gepubliceerde jaarrekeningen van de 350 grootste zorginstellingen in Nederland. Het jaar 2013 is nog niet (volledig) toegevoegd, aangezien ziekenhuizen en GGZ instellingen nog geen goedkeurende controleverklaringen hebben gekregen van accountants.

De instellingen in de database zijn afkomstig uit alle sectoren in de zorgsector. In de Cure sector wordt onderscheid gemaakt tussen  de subsectoren academische ziekenhuizen, STZ-ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. In de sector Care worden GGZ instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg en instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg onderscheiden. Tot slot wordt onderscheid gemaakt tussen instellingen die zowel Cure als Care activiteiten uitvoeren.

Kengetallen

De jaarcijfers worden gebruikt als input voor het berekenen van vele financiële kengetallen met betrekking tot onder andere de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Deze kengetallen ontlenen hun relevantie aan het feit dat ze gebruikt worden door kredietverstrekkers ter beoordeling van de kredietwaardigheid van een potentiële kredietnemer.  In totaal zijn dertien verschillende kengetallen in de database opgenomen.

Als indicatoren van de solvabiliteit wordt gebruik gemaakt van de balansratio1 en de omzetratio2. De rentabiliteit wordt in kaart gebracht middels de ROIC3, EBITDA marge4, kapitaallastenratio5 en de winstmarge6. De liquiditeit wordt gemeten middels de current ratio7, DSCR8, ICR9 en debt/EBITDA10.

Naast deze indicatoren zijn nog enkele ratio’s vastgesteld die van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zo geeft de personeelskostenratio11 inzicht in de productiviteit van een zorginstelling. Verder is een ratio ontwikkeld die het aandeel van niet-zorggerelateerde activiteiten van een zorginstelling in kaart brengt12.

Deze kengetallen hebben de laatste jaren aan relevantie gewonnen, want door de transitie van budgettering naar prestatiebekostiging in de zorgsector worden zorginstellingen steeds meer beoordeeld als bedrijven in plaats van semipublieke instellingen.

Benchmarking

Door een meerjarige analyse te maken van de financiële kengetallen van een zorginstelling, kan inzicht worden verkregen in de mutaties die zich in deze kengetallen hebben voorgedaan in een bepaalde periode.

De database maakt het mogelijk om een zorginstelling te benchmarken met andere instellingen. Ook kunnen de prestaties van de instelling worden vergeleken met sectoren  en subsectoren, om zo in kaart te brengen of de zorginstelling boven of beneden het gemiddelde  presteert.

In de database zijn tevens de minimale normen opgenomen die, op basis van onze ervaring, door kredietverleners worden gehanteerd ten aanzien van de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Dit biedt de mogelijkheid te verkennen of een zorginstelling, sector of subsector in de uitgangssituatie voldoet aan deze eisen.

Mogelijkheden

De zorgdatabase is een instrument ter beoordeling van de slagingskans van een financieringsaanvraag. Met deze benchmark als onderdeel van een financierbaarheidstoets kan namelijk inzichtelijk worden gemaakt of de zorginstelling in kwestie  aan de door de financier gestelde kredieteisen kan voldoen.

Daarnaast kan de  database gebruikt worden om een extra dimensie toe te voegen aan een financieringsaanvraag. Wanneer kan worden aangetoond dat een zorginstelling bovengemiddeld presteert met betrekking tot de financiële kengetallen, geeft dit een positief beeld voor de kredietverstrekker en verhoogt dit de kans op het rondkrijgen van de financiering.

Voor het management van een zorginstelling kan de database ook van waarde zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te achterhalen hoe de prestaties zijn ten opzichte van collega-instellingen. Verder zijn de financiële kengetallen goede prestatie-indicatoren om een helder beeld te krijgen van de belangrijkste financiële data. Ze bieden een zorginstelling een beter inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van de organisatie en kunnen een goede bron zijn om het beleid af te stemmen op realistische doelen, gebaseerd op de prestaties van de (sub)sector waar de zorginstelling actief is.

Conclusie

In deze turbulente tijden in de zorgsector is het voor een financier belangrijk om te zien dat een zorginstelling goed heeft nagedacht over de financiële  aspecten van haar business case. Het advies van een onafhankelijke, positief kritische adviseur en een realistisch beeld van de zorginstelling ten opzichte van haar sector kan dan van doorslaggevend belang zijn om een financieringsaanvraag succesvol te doorlopen.

Voor vrijblijvend contact met een van onze adviseurs over de zorgdatabase kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Klik hier om deze publicatie in pdf-formaat te downloaden : Juli 2014 – Zorgdatabase financieel benchmarken in cure en care

Voetnoten

1. Eigen vermogen/totaal vermogen

2. Eigen vermogen/netto-omzet

3. Return On Invested Capital: EBIT/(eigen vermogen + net debt)

4. EBITDA/netto-omzet

5. (Rentelasten + afschrijvingskosten)/netto-omzet

6. Nettoresultaat/netto-omzet

7. Vlottende activa/kortlopende passiva

8. Debt Service Coverage Ratio: operationele kasstroom/(rentelasten + aflossingen)

9. Interest Coverage Ratio: EBIT/rentelasten

10. Rentedragend vreemd vermogen/operationele kasstroom

11. Personeelskosten/netto-omzet

12. Zorgaandeel omzet/netto-omzet

Disclaimer: de zorgdatabase is in staat zorginstellingen te benchmarken op financiële kengetallen. Het betreft hier enkel financials, derhalve biedt een goede uitkomst geen garantie op een succesvolle financieringsaanvraag. Bij het aantrekken van financiering zijn de kwalitatieve aspecten van een businesscase vaak van doorslaggevend belang.