EY Realm

Een portefeuille die maximaal aan de doelstellingen voldoet is cruciaal voor woningcorporaties. Een steeds dynamischere omgeving en een veranderende wet- en regelgeving vraagt dan ook om effectief portefeuillemanagement. EY Realm ondersteunt u bij uw strategisch portefeuillemanagement met kennis en geavanceerde tooling. Het resultaat is een optimale woning- én financieringsportefeuille. Daarmee weet u hoeveel financiële middelen u beschikbaar heeft om invulling te geven aan uw maatschappelijke rol.

EY Realm – strategisch portefeuillemanagement

De primaire doelstelling van woningcorporaties is het bieden van betaalbare huisvesting. Daarnaast zijn er verschillende afgeleide doelstellingen: duurzaamheid, leefbaarheid, doelgroepen, kwaliteit. Deze komen tot uitdrukking in de portefeuillestrategie, samen met beperkende factoren zoals interne KPI’s of de ratio’s van het WSW. Het balanceren van deze (soms tegengestelde) doelstellingen en de restricties maken het managen van de woningportefeuille een grote uitdaging.

De samenstelling van de woningportefeuille is veelal gebaseerd op de analyse van het individuele object of complex. De financiering is daarbij volgend maar wel beperkend; als blijkt dat (financiële) ratio’s niet worden gehaald, dan zijn andere portefeuillekeuzes nodig. Door nog eens een scenario door te rekenen (en nog eens) wordt een uiteindelijke portefeuille samengesteld. Dit proces vergt veel tijd en de vraag blijft of de optimale portefeuille is gerealiseerd.

Hoe kan de portefeuille dan het beste worden samengesteld zodat de doelstellingen optimaal worden gerealiseerd, rekening houdend met bestaande restricties?

EY Realm biedt kennis, tools en support om op strategisch niveau (dus complex-overstijgend) en geïntegreerd (dus vastgoed én financiering) een optimale portefeuille samen te stellen: geïntegreerd strategisch portefeuillemanagement. Dit betekent dat de samenstelling van de woningportefeuille en de financieringsportefeuille collectief wordt gerealiseerd. Dus niet eindeloos aan de knoppen draaien en scenario’s doorrekenen, maar Asset Management en Finance Management die gezamenlijk de uitgangspunten definiëren voor de portefeuille. De geavanceerde optimalisatie-engine doet daarna het complexe werk en structureert een optimale woning- én financieringsportefeuille om de maatschappelijke rol invulling te geven.

EY Realm – Real Estate Asset en Liability Management  – een moderne benadering van geïntegreerd strategisch portefeuillemanagement voor woningcorporaties.

Unieke Tooling

 • Volledige integratie van vastgoed- en financieringsportefeuille
 • Optimale samenstelling van de portefeuille (in plaats van gesimuleerde scenario’s)
 • Maximale maatschappelijke impact

Key features

 • vertaling van maatschappelijke doelstellingen naar optimale vastgoed- én financieringsportefeuille
 • heldere afweging van financieel en maatschappelijk rendement
 • integratie van asset management en financieel management
 • automatisch rekening houden met WSW ratio’s
 • moderne wiskundige optimalisatie-engine voor samenstelling van de portefeuille
 • maximaliseert beschikbare middelen om invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • moderne dashboarding met duidelijke grafieken voor continue monitoring
 • volledig configureerbaar op basis van de behoefte van de woningcorporatie
 • professionalisering van strategisch portefeuillemanagement
 • vervangt de bijna onvermijdelijke ‘spreadsheet-spaghetti’
 • basis voor samenwerking, informatiedeling en gedragen besluitvorming
 • real-time
 • web-based

Locaties

EY Montesquieu Maastricht
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 11
6222 PG MAASTRICHT

EY Montesquieu Amsterdam
Cross Towers
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP AMSTERDAM

EY Montesquieu Eindhoven
Professor Doctor Dorgelolaan 12
5613 AM  EINDHOVEN

EY Montesquieu Antwerpen
J. Englishstraat 52-54
B-2140 ANTWERPEN

Publicaties