Privacy

Algemeen

EY Montesquieu is de handelsnaam van de besloten venootschappen EY Montesquieu Finance BV en EY Montesquieu Institutional Risk Management BV.

Teneinde de website van EY Montesquieu en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat EY Montesquieu in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens EY Montesquieu voor welke doeleinden gebruikt en wat EY Montesquieu doet om uw privacy te beschermen. EY Montesquieu adviseert u voor het gebruik van de EY Montesquieu internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de EY Montesquieu internetsite de volgende disclaimer van toepassing. EY Montesquieu adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de EY Montesquieu internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

EY Montesquieu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de EY Montesquieu internetsite.

Indien EY Montesquieu gebruik maakt van de diensten van dienstverleners waarmee zij een strategische alliantie heeft en/of andere hulppersonen, zal EY Montesquieu – indien noodzakelijk – uw persoonsgegevens eveneens aan deze EY Montesquieu dienstverleners en/of hulppersonen verstrekken. De aard van internet in het algemeen en de EY Montesquieu internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de EY Montesquieu internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door EY Montesquieu ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

EY Montesquieu zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de EY Montesquieu internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. EY Montesquieu verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de EY Montesquieu internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de EY Montesquieu internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van EY Montesquieu, al dan niet via de EY Montesquieu internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de EY Montesquieu internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat EY Montesquieu uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

EY Montesquieu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de EY Montesquieu internetsite bent. EY Montesquieu gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de EY Montesquieu internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door EY Montesquieu kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de EY Montesquieu internetsite.

De EY Montesquieu internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de EY Montesquieu internetsite. EY Montesquieu houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de EY Montesquieu internetsite.

Beveiliging

EY Montesquieu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens EY Montesquieu toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

EY Montesquieu kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. EY Montesquieu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. EY Montesquieu raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de EY Montesquieu Internetsite, kunt u contact opnemen via info@eymontesquieu.com.

Valutation Desk

1.         Introductie

Deze Privacy Verklaring is bedoeld om u te informeren over de manier en (werk)wijzen waarop EY Montesquieu Valuation Desk mogelijk uw persoonsgegevens verwerkt en opslaat op de server (de “Server”) in verband met de privacy van alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen.

2.         Wie is EY

EY verwijst naar een of meerdere ondernemingen die zijn aangesloten bij Ernst & Young Global Limited (“EYG”), waarbij iedere onderneming een afzonderlijke juridische entiteit is en kan optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

3.         Wie beheert uw persoonsgegevens?

Elke EY-firma is de verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen (contact)gegevens. In uw geval is dat EY Montesquieu Finance B.V. In paragraaf 7 (“Wie heeft toegang tot uw informatie?”) en paragraaf 10 (“Beheren van uw persoonsgegevens”) kunt u hier meer over lezen.

De Server wordt gehost in Maastricht, Nederland.

4.         Waarom hebben we uw informatie nodig?

De Server bewaart telefoongesprekken die zijn gevoerd tussen u en EY, omdat deze telefoongesprekken gaan over (het assisteren bij) transacties op de kapitaalmarkt en het bewaren van telefoongesprekken heeft als doel het voorkomen c.q. beslechten van mogelijke geschillen die betrekking hebben op de inhoud van de telefoongesprekken.

Uw persoonsgegevens die op de Server worden verwerkt, worden opgeslagen totdat de bezwaartermijn voor een transactie verlopen is. Dit houdt in dat de telefoongesprekken met daarin mogelijk uw persoonsgegevens 30 dagen na het plaatsvinden van de transactie worden verwijderd.

EY baseert de verwerking van uw persoonsgegeven op de Server op de volgende rechtmatige grondslag: EY heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant een gerechtvaardigd belang de gevoerde telefoongesprekken met u op te nemen, dit om mogelijke geschillen die betrekking hebben op de inhoud van de telefoongesprekken tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst te voorkomen c.q. te beslechten.

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan EY is optioneel. Echter, indien u (een deel van) uw persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij deze persoonsgegevens verzamelen.

5.         Wat voor soort persoonsgegevens worden op de Server verwerkt?

De Server verwerkt mogelijk de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Audio-opnames

Deze persoonsgegevens zijn verkregen uit het telefoongesprek met u.

6.         Gevoelige Persoonsgegevens

Gevoelige persoonsgegevens onthullen uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

EY verzamelt niet opzettelijk uw gevoelige persoonsgegevens op de Server. Het is dan ook niet de bedoeling om dit soort informatie te verwerken.

7.         Wie heeft toegang tot uw informatie?

De volgende personen/teams hebben toegang tot uw persoonsgegevens op de Server:

  • Manager valuation desk
  • IT-leverancier

De toegangsrechten zoals hierboven beschreven zien op het overdragen van persoonsgegevens aan de diverse jurisdicties (inclusief de jurisdicties buiten de Europese Unie) waarin EY opereert (de locaties van EY kantoren zijn opgesomd op www.ey.com/ourlocations). EY zal uw persoonsgegevens op de Server verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en professionele regelgeving in uw jurisdictie. De overdracht van uw persoonsgegevens binnen het EY netwerk wordt beheerst door EY’s Binding Corporate Rules.

8.         Bewaartermijn

Het beleid en/of de procedures voor het bewaren van persoonsgegevens op de Server zijn: 30 dagen, na het plaatsvinden van de transactie. Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving. Na beëindiging van de bewaartermijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

9.         Veiligheid

EY zet zich ervoor in dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaring van de persoonsgegevens te voorkomen, heeft EY technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen. Al het personeel van EY en derden die door EY worden aangesteld om uw persoonsgegevens te verwerken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

10.     Beheren van uw persoonsgegevens

EY zal uw persoonsgegevens niet overdragen aan derden (met uitzondering van externe partijen zoals bedoeld in paragraaf 6), tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven of EY hiertoe verplicht is op grond van de wet.

U heeft het recht om details op te vragen van de persoonsgegeven die EY van u heeft.

Ter bevestiging of uw persoonsgegevens op de Server zijn verwerkt of om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens op de Server, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke EY contactpersoon of uw verzoek mailen naar privacy.nl@nl.ey.com.

11.     Rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U kunt controleren of uw persoonsgegevens accuraat en actueel zijn. U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen, verwerking daarvan te beperken of vragen om een kopie van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met uw EY contactpersoon of door een e-mail te sturen naar privacy.nl@nl.ey.com.

12.     Klachten

Als u bezorgd bent over een mogelijke overtreding van privacy wetgeving of enige andere regelgeving, neem dan contact op met EY’s Privacy Officer, Boompjes 258, 3011 XZ te Rotterdam of per e-mail aan privacy.nl@nl.ey.com of via uw gebruikelijke EY contactpersoon. Een EY Privacy Officer zal uw klacht onderzoeken en u  informeren over hoe deze klacht wordt afgehandeld en opgelost.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop EY uw klacht heeft afgehandeld, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder in uw land. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de zaak ook verwijzen naar de bevoegde rechter in uw jurisdictie.

13.     Neem contact met ons op

Indien u nog aanvullende vragen of zorgen heeft, neem dan contact op met uw gebruikelijke EY contactpersoon of stuur een e-mail aan privacy.nl@nl.ey.com.