Wat kan EY Montesquieu nog meer voor u betekenen?

 • Uitvoeren van een second opinion bij een herstructureringscasus
 • Advisering op basis van jarenlange ervaring en nauwe samenwerking met financiers en toezichthouders
 • Het arrangeren van geborgde en ongeborgde financieringen (Daeb en niet-Daeb)
 • Waardering en marktconformiteits-toetsing leningen en derivaten
 • Toegang tot actuele marktdata via de valuation desk
 • Optimalisering van activa en passiva middels een op maat gemaakt asset-liability model
 • Verschaffen van inzicht in public value van uw beleid
 • Expertise op het gebied van duurzaamheid door nauwe samenwerking met collega’s van de Climate Change en Sustainablility Services afdeling

Wilt u meer informatie over dit vraagstuk of bent u benieuwd wat EY Montesquieu voor u kan betekenen?

Neem dan contact met ons op!

Angelique Paulissen

Angelique Paulissen

Partner

angelique.paulissen@nl.ey.com
Tel. +31 6 55 44 33 33

Loes van den Dries

Loes van den Dries

Senior Manager

loes.van.den.dries@nl.ey.com
Tel. +31 6 21 25 13 55

Joost Ficken

Joost Ficken

Senior Advisor

joost.ficken@nl.ey.com
Tel. +31 6 29 08 32 73

Wilt u ook geld vrijmaken voor uw volkshuisvestelijke taak?

Afgelopen jaar heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de mogelijkheden verruimt om derivatenportefeuilles te herstructureren. Hierdoor wordt het mogelijk om de verplichte liquiditeitsbuffers voor derivaten te verlagen en aldus middelen vrij te maken voor de volkshuisvestelijke taak. Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

Oplossing voor forse verplichte liquiditeitsbuffers

Veel Nederlandse corporaties hebben te maken met breakclausules in derivatencontracten. Deze clausules geven banken de mogelijkheid om het contract op een vooraf vastgestelde datum eenzijdig te beëindigen en de dan geldende marktwaarde op te eisen. Hiermee ontstaat voor de corporatie een acuut liquiditeitsrisico en renterisico, waarvoor corporaties ver voor de breakdatum significante liquiditeitsbuffers moeten aanhouden.

De Woningwet verplicht corporaties tot het aanhouden van een liquiditeitsbuffer ter hoogte van de marktwaarde van het betreffende derivaat bij een parallelle renteschok van -200 basispunten. 12 maanden vóór breakdatum dient een woningcorporatie aan deze liquiditeitseis te voldoen.

Marktwaarde fictieve derivatenportefeuille (circa €500 mln.) bij een parallelle renteschok van -200 bps, weergegeven vóór en na herstructurering.

Het herstructureren van derivatenportefeuilles biedt meerdere voordelen voor corporaties. In Figuur 1 is een voorbeeld weergegeven van de impact die een herstructurering tot gevolg kan hebben op de aan te houden liquiditeitsbuffer. In de weergegeven situatie is circa de helft van de totale derivatenpositie door een andere bank overgenomen waarna deze vaste langlopende leningen aan de corporatie verstrekt.

Voor de corporatie betekent dit dat op het moment dat risico’s uit de derivaten worden weggenomen, deze geen beslag meer leggen op de liquide middelen van de woningcorporatie. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om financiële buffers op te bouwen en ontstaat er meer ruimte voor investeringen die nodig zijn voor de volkshuisvestelijke taak.

Aanpak herstructurering

De herstructurering van een derivatenportefeuille is een complex proces met veel betrokken partijen en stakeholders. EY Montesquieu werkt volgens het onderstaande stappenplan in de begeleiding en uitvoering van een herstructurering.

Stappenplan herstructurering

 1. Allereerst dienen de derivatenportefeuille en onderliggende leningenportefeuille diepgaand geanalyseerd te worden. Hiervoor worden de derivaten- en leningencontracten individueel gewaardeerd. Daarbij wordt niet alleen een uitspraak gedaan over de hedge effectiviteit maar ook een kwantificatie van het rente- en liquiditeitsrisico inherent aan de breakclausules. Op het moment dat de klantportefeuille specifiek in beeld is gebracht zal er een kosten-baten analyse opgesteld worden.
 2. Op basis van de kosten-baten analyse en type (derivaat)bank kan er een klant-specifieke strategie opgesteld worden. De strategie, onderhandeling en tactiek zijn afhankelijk van de tegenpartij (derivaat en financiering) en de door haar gehanteerde waarderingsgrondslagen. Door haar jarenlange ervaring in dergelijke trajecten heeft EY Montesquieu zeer veel kennis van de waarderingsgrondslagen en pricing methodologie van de grootste spelers in de derivatenmarkten. Hierdoor opereert EY Montesquieu namens u ‘op ooghoogte’ met de banken, en wordt er een level playing field gecreëerd. Doorgaans zijn uit te voeren strategieën:
 • Géén wijzigingen aanbrengen in de bestaande portefeuille;
 • Noveren van derivaten en leningen;
 • Afkopen van derivaten en leningen;
 • Combinatie van bovengenoemden.

Bij het formuleren van de strategie wordt tevens rekening gehouden met de verslaglegging en fiscale verwerking van een mogelijke herstructurering.

 1. Op het moment dat de uit te voeren strategie intern en extern door de (toezichthoudende) instanties is goedgekeurd wordt deze naar de bancaire tegenpartijen gecommuniceerd. Vervolgens vindt onderhandeling plaats over de voorwaarden (waarderingsgrondslagen, korting) waarop de herstructurering zal plaatsvinden. Met de juiste begeleiding en onderhandelingen zijn er miljoenen euro’s aan korting te verdienen voor de woningcorporatie.
 2. Voor de daadwerkelijke uitvoering hanteren wij een protocol waarin duidelijk de voorwaarden voor uitvoering staan beschreven. Met onze pricing engine kijken wij live mee bij de uitvoering van de transacties en dragen wij zorg voor het afwenden van het toekomstig rente- en liquiditeitsrisico.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EY Montesquieu
EY Montesquieu is een toonaangevend advieskantoor op het gebied van finance en risk management. Wij bedienen bedrijven, instellingen en institutionele beleggers door heel Nederland. We beschikken niet alleen over de theoretische kennis, maar ook over een valuation desk die de link slaat tussen theorie en praktijk. Het EY Montesquieu team bestaat grotendeels uit voormalige bankiers, vermogensbeheerders en derivatenhandelaren.

EY
EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden Assurance, Tax, Transaction en Advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.

www.ey.com/nl

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lid firma´s van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com

©2018 Ernst & Young Accountants LLP.
Alle rechten voorbehouden